GÜNCEL
Giriş Tarihi : 29-04-2022 12:34   Güncelleme : 29-04-2022 13:22

İHALE İPTAL EDİLDİ

Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği Genel Sekreteri Maden Yüksek Mühendisi Hayri Günay’ın Elazığ Maden Bölgesi’nde bulunan MTA tarafından keşifli Bakır Madeni Ruhsat Sahası ile ilgili olarak İhale kararının, şartnamenin ve ilanın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açtığı dava karara bağlandı.

İHALE İPTAL EDİLDİ

Elazığ Tso ,Elazığ Girişim Grubu  ve Emmad ın girişmeleri sonucunda Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği Genel Sekreteri Maden Yüksek Mühendisi Hayri Günay’ın Elazığ Maden Bölgesi’nde bulunan MTA tarafından keşifli Bakır Madeni Ruhsat Sahası ile ilgili olarak İhale kararının, şartnamenin ve ilanın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açtığı dava sonuçlandı.

Ankara 13.İdare Mahkemesi tarafından 2022/998 nosu ile açıklanan karar şöyle:

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin; yukarıda belirtilen 9 ve 10 numaralı iddialar yönünden iptaline, yukarıda belirtilen 7 numaralı iddia yönünden davanın konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına, yukarıda belirtilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 11. iddialar yönünden ise davanın reddine, dava kısmen iptal, kısmen ret, kısmen karar verilmesine yer olmadığına kararı ile sonuçlandığından, aşağıda dökümü yapılan 238,40-TL yargılama T.C. ANKARA 13. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2022/381 KARAR NO : 2022/998 8 giderinin haklılık oranına göre takdiren 119,20-TL'lik kısmının davacı üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.550,00-TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, 119,20-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.550,00-TL avukatlık ücretinin ise davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kullanılmayan 133,00-TL YD harcının istemi halinde, artan posta ücretinin ise talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra resen davacıya iadesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/A maddesi uyarınca kararın tebliğini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 29/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İPTAL MADDELERİ

-Davacı tarafından, uç ürün üretme şartlı ihale yapılabilmesi için arama faaliyetlerinin tamamlanması, ruhsat sahasının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, kalitesi, istihdam yatırım ve ülke ihtiyaçlarının belirlenmiş olması ve şartnamede açıklanmasının gerekli olduğu, ihale şartnamesinde sahayla ilgili rezerv ve bölge bilgisi verilmediği, rezerv miktarı bilinmeden ve ihale şartnamesinde buna ilişkin bilgi verilmeden üretim miktarı ve tesis kapasitesi taahhüdünde bulunulmasının mümkün olmadığı, bu haliyle ihale şartnamesinin gerçekçi ve teklif oluşturmaya elverişli somut bilgiler içermediğinin ileri sürüldüğü, dosya kapsamında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Elazığ-Adıyaman illeri sınırları dahilinde bulunan ER:3419460 sayılı IV. Grup Maden Sahasının arama çalışmalarına 2019 yılında Maden T.C. ANKARA 13. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2022/381 KARAR NO : 2022/998 7 Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından başlandığı, arama çalışmalarının ise ihalenin ilan edildiği 09.02.2022 tarihinde sonra 11.02.2022 tarihinde tamamlandığı, bu haliyle ihale ilanının yayımlandığı tarih itibarıyla maden sahasının rezerv çalışmalarının henüz tamamlanmamış olduğu, Maden Kanunu'nun 30. maddesi ile Maden Sahaları İhale Yönetmeliği'nin 7. ve 10. maddeleri uyarınca ara/uç ürün üretme şartlı ihale yapılabilmesi için, maden sahasının cinsinin, rezervinin, bulunduğu bölgenin, tenörünün, sağlayacağı istihdamın, yatırımın ve ülke ihtiyaçlarının dikkate alınması ve tüm bu hususların ihale şartnamesinde açıkça belirtmesi gerektiği, ihale şartnamesinde maden sahasında bulunan maden veya madenlerin cinsine yönelik bir belirleme yapılmadığı, arama çalışmaları sonrasında elde edilen ve sahanın rezervinin tespitine yönelik bilgi ve verilerin yer almadığı, sahada bulunan madenin içerisinde bulunan değerli kısmı ifade eden tenörünün açıklanmadığı, ayrıca maden sahasının ülke ekonomisine yapacağı katkılar ile ne kadar istihdam sağlanacağı hususunda bilgi verilmediği anlaşıldığından, açıklık ve saydamlık ilkelerine aykırı olan belirtilen hususlar yönünden ihale şartnamesinin Maden Kanunu'nun 30. maddesi ile Maden Sahaları İhale Yönetmeliği'nin 7. ve 10. maddelerine aykırı olduğu, bu haliyle anılan şartname uyarınca gerçekleştirilecek ihaleye ilişkin ihaleye çıkma kararında ve ihale ilanında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

-Davacı tarafından, taban ihale bedelinin katılımı engelleyecek şekilde yüksek belirlendiğinin ileri sürüldüğü, dosya kapsamında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; dava konusu ihalede taban ihale bedelinin belirlenmesinde esas alınan verilerin neler olduğunun anlaşılamadığı, bunun üzerine Mahkememizin 29.03.2022 tarihli ara kararı ile davalı idareden, taban ihale bedelinin belirlenmesinde esas alınan verilerin neler olduğunun sorulmasına karar verildiği, ara karara cevap olarak davalı idarece bu hususa ilişkin bilgi ve belgelerin Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nden istenilmesi gerektiğinin Mahkememize bildirildiği, bunun üzerine Mahkememizin 11.04.2022 tarihli ara kararı ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nden taban ihale bedelinin belirlenmesinde esas alınan verilerin neler olduğunun sorulmasına karar verildiği, buna karşılık Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nce taban ihale bedelinin belirlenmesine esas teşkil eden verilerin ortaya konulamadığı ve bu hususta herhangi bir açıklama yapılmadığı, bu haliyle dava konusu ihalede taban ihale bedelinin 2.000.000.000,00-TL olarak belirlenmesinin gerekçesinin somut verilerle desteklenmek suretiyle ortaya konulamadığı anlaşıldığından, açıklık ve saydamlık ilkelerine aykırı olan belirtilen hususlar yönünden ihale şartnamesinde ve bu şartname uyarınca gerçekleştirilecek ihaleye ilişkin ihaleye çıkma kararında ve ihale ilanında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

HABER MERKEZİ

AdminAdmin