GÜNCEL
Giriş Tarihi : 02-06-2022 17:31

KADİM ŞEHRİ İLLEGAL İŞLERE BULAŞTIRMAYIN

Ziraat Mühendisleri Odası Elazığ il temsilcisi Mehmet Karaca son günlerde kamuoyu gündemini işgal eden Ancuz köyündeki mera arazisinin sanayi sitesi yapılması konusunda sert konuştu.

KADİM ŞEHRİ İLLEGAL İŞLERE BULAŞTIRMAYIN

Ziraat Mühendisleri Odası Elazığ il temsilcisi Mehmet Karaca son günlerde kamuoyu gündemini işgal eden Ancuz köyündeki mera arazisinin sanayi sitesi yapılması konusunda yazılı bir açıklama yayımladı.Karaca açıklamasında şu ifadelere yer verdi

Son günlerde kamuoyunda Elazığ Üçüncü Karma Sanayi Sitesi yapımıyla ilgili olarak yapılacak yer tartışılmaktadır.

Basından aldığımız bilgilere göre bu amaçla Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından Bağdere (Ancuz) Köyü sınırları içerisinde bulunan 113 ada 2 nolu mera parselinin 1.030.767,49 m² lik kısmının tahsis amacı değişikliği Mera Kanununun 14. Maddesinin c bendi kapsamında talep edilmiştir.

Mart ayı içerisinde yapılan talep; o tarihte yapılan İl Mera Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olumsuz algı oluşmuş, ancak olumlu veya olumsuz herhangi bir karar alınmamıştır.

Son günlerde basında tartışılan konu ile ilgili olarak tarım, hayvancılık, çevre ve doğal yaşam alanları ile ilgili olan kısımları bir kenara bırakarak konuyu hukuksal açıdan değerlendirecek olursak;

4342 saylı mera kanunun 14. Maddesinde mera, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının hangi durumlarda tahsis amacı değiştirileceği açıkça belirtilmiştir.

Kanunun 14. Maddesinde;

“Tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Ancak, bu Kanuna veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden;

….

c) Kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan,

Yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır.” denilmektedir.

Kanun açısından bakıldığında söz konusu Karma Sanayi Sitesi yapımı, kamu yatırımı kapsamına girmemekte, devlet eliyle yapılan bir yatırım olarak değerlendirilmemekte ve özel mülkiyete geçecek bir yatırım olmaktadır. Her ne kadar yapılacak faaliyet kamu yararına da olsa konu kamu yatırımının konusu değildir ve hatalıdır(Bakanlığı bu konudaki Talimatları halen yürürlükte ve nettir).

İkinci olarak; İlgili Müdürlüğün talep etmesi gereken bir durum söz konusu iken talep Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından yapılmış olup sanayi sitesi yapım işi ve talebi İl Özel İdarelerinin yetki ve sorumluluk alanında değildir. Şöyle ki;

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Özel İdaresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 3. Bölümü, 6. Maddesinde görev ve sorumlulukları net olarak belirlenmiştir. Sanayi Sitesi yapımı ile ilgili bir görevi olmadığı gibi maddenin son paragrafında “4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.” hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda da talep hukuka aykırı ve usulen bile reddedilmesi gereken bir durumdur. Elazığ’da son yıllarda kanunlara aykırı olarak hülle ile yapılan işler şehrin dokusuyla birlikte geleceğini karartmaktadır.

Şehir olarak yatırım istemekteyiz ancak kanunsuz, yasa dışı hiçbir faaliyet talebimiz bulunmamaktadır.

Son yıllarda genel yönetimsel davranış olarak benimsenen bu tür çetrefilli uygulamalar bir süre sonra İlin başına bela olarak dönecektir. Şöyle bir hafızamızı yoklarsak Körpe Köyünde yapımı devam eden Organize Sanayi Bölgesi işinde de benzer bir tavır sergileyen İdare talebi yine İl Özel İdaresi tarafından yapmış İlgili Müdürlüğün talebi göz ardı edilmekle de kalınmamış Tahsis Amacı Değişikliği işlemleri 14. Maddenin f bendi kapsamında yapılmıştır. Yani “f) Ülke güvenliği ve olağanüstü hal durumlarında ihtiyaç duyulan” yerlerin tahsis amacı değişikliği yapılması gereken madde üzerinden hülle ile dönemin Valisinin emri ile yapılmıştır.

Peki neden? Kanun gereği ödenmesi gereken 20 yıllık ot gelirinin Mera Gelir Hesabına yatırılmasının önüne geçmek için.

Şimdi konuya dönüp tarım, hayvancılık, mera yönetimi, şehir ve devlet adına soruyoruz;

İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanı olmadığı halde Bağdere Köyü 113 ada 2 nolu mera parselinin 1.030.767,49 m² lik kısmının tahsis amacı değişikliği talebini nasıl ilgili müdürlüğün talebi olarak kabul edebiliyorsunuz? Karma Sanayi Sitesi yapımı kamu yatırımı olmayıp Kooperatif/Özel Mülkiyet işi olmasına rağmen nasıl oluyor da kamu yatırımı kapsamında değerlendiriyorsunuz? Yapılacak yatırım veya giderler ile ilgili ilk duruşmada reddedilecek bu değişiklik talebi için şehrin kaynaklarının heba edilmesine nasıl göz yumuyor sunuz? Körpe Köyünde yapılan Organize sanayi bölgesi alanı ile ilgili olarak 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında özel madde (i) olmasına rağmen neden yasaya aykırı şekilde “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.” Denilen Özel İdarenin talebini ilgili müdürlük olarak kabul edip (f) bendi kapsamında değiştiriniz. Mahkeme kararı ile bu kararlar iptal edilirse kamunun zararı kim veya kimler tarafından karşılanacaktır. Kadimden beri devletine ve kanunlara saygı ile yaklaşan Elazığ’ı ısrarla niye yasa dışı işlere sevk ediyorsunuz? Meralar ile ilgili olarak kanunda yeri olmamasına rağmen “vasfını kaybetmiş” söylemleriyle neden kamuoyunun dikkatini dağıtmaya çalışıyorsunuz.

Konunun tarım, hayvancılık, mera ve çevre ile olan ilgisiyle alakalı açıklamamızın baki

kaldığını beyanla; usulsüz tahsis amacı değişikliği işlemlerinin takipçisi olduğumuzu, Sayın Vali tarafından usulsüz/kanuna aykırı talebin onaylamayacağına inandığımızı ve aksi durumda yargı yolunu kullanacağımızı kamu oyunun bilgisine sunar; İlimizle ilgili olarak yapılacak olan kanunlar çerçevesindeki her yatırımın da destekçisi olduğumuzu saygı ile bildiririz.

Admin

AdminAdmin