Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu

AB Spor Çalışma Planı

Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu

Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edilen AB Spor Çalışma Planı, spor politikasıyla ilgili öncelikleri, hedefleri ve faaliyetleri özetleyen, spora ilişkin stratejik bir belgedir.

Üç yıldır yürürlükte olan mevcut spor çalışma planı sona yaklaşmaktadır ve bunun yerine Belçika'nın AB Konseyi başkanlığı sırasında 2024-2027 AB Spor Çalışma Planı'nın getirilmesi bekleniyor. Çoklu krizlerin yaşandığı bir dönemde Avrupa, refah ve sağlık gibi çeşitli cephelerde Çevreden ekonomiye ve güvenliğe zorluklarla karşı karşıyadır. Bu krizler devam ederken, kullanılmayanlar, Sporun bu sorunlara hitap etme potansiyeli Avrupa düzeyinde açıkça görülmektedir.

Devam eden çabalara bakıldığında; Sporun politika alanlarına entegre edilmesi, sporun öneminin farkına varılacak bir atılım anı eksikliği, Fiziksel aktivitenin önemi ve hareketsizliğin geleceğimiz üzerindeki zararlı etkileridir. Bunu tam olarak kavramak ve bu mücadeleyi garanti altına almak için tabandan spor temsilcilerini diyaloga dahil etmek hayati öneme sahiptir.

The European Sports NGO (ENGSO), üyeleri ve ortaklarıyla işbirliği içinde, taban önceliklerini formüle etmek için kapsamlı bir istişare sürecine aktif olarak katılmıştır. Bu çaba, AB Spor Çalışma Planı hakkında bir pozisyon belgesinin oluşturulmasıyla sonuçlanmıştır. 2009 yılında Lizbon Anlaşması'nda sporun tanıtılmasından ve Erasmus'un ortaya çıkışından bu yana Sporun 2014 yılında Avrupa Spor Boyutunun ivmesi azaldı. AB Spor Çalışma Planının amacı bu ivmeyi yeniden inşa etmek, AB'yi ve değerlerini güçlendirmenin bir aracı olarak spora öncelik vermek ve Sporun olumlu etkisinin tüm AB politika sektörlerinde yaygınlaştırılmasıdır.

Bunu yapabilmek için bir sonraki Komisyonun Çalışma Planı, AB Stratejisini içermesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu konuda alt başlıklara baktığımızda;

Spor ve Fiziksel Olarak Aktif Yaşam Tarzı: Bu AB düzeyindeki kesişen strateji, tüm AB kurumlarını, Komisyon Genel Müdürlüklerini ve AB temsilcilerini içeren çok aşamalı, çok paydaşlı bir diyalog yoluyla formüle edilmelidir. Sürecin her aşamasında taban sporu da dahil olmak üzere organize spor hareketi ile ihtiyaçlara ilişkin tartışmaları kolaylaştırmak için bir AB Spor Diyaloğu başlatılmasıdır.

AB'nin hem taslağının hazırlanmasında, uygulanmasında hem de değerlendirilmesinde taban spor kulüplerinin hedefleri Stratejisine bakıldığında;  Şu ana kadar Spor Çalışma Planları yapılanma, planlama ve koordinasyon yöntemi olmuştur. Avrupa Komisyonu ve Üye Devletlerin çalışmaları. Çalışma Planları hazırlanırken Konuların ve eylemlerin ortaya konulmasında başarılı olunması halinde, daha stratejik daha uzun perspektife sahip bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu açıktır. AB Spor Çalışma Planına göre Gelecek Çalışma Planları alttaki başlıklara bağlanmalıdır.

Önerilen AB Spor ve Fiziksel Olarak Aktif Yaşam Tarzı Stratejisinin uygulanmasıdır. Ancak önümüzdeki Çalışma Planının çok kapsamlı bir belge olmasını beklemek gerçekçi olacaktır.

Bu nedenle ENGSO aşağıdaki öncelikleri önermektedir.

Buna göre;   AB Spor Çalışma Planı 2024-2027'ye dahil edilecek eylemler. Pozisyon belgesi,  Taban sporunun rolü, Avrupa spor modeli ve Eşitlik, çeşitlilik, katılım, erişilebilirlik ve güvenlik konuları gibi üç ana sütun etrafında yapılandırılmıştır: 2024-2027 AB Spor Çalışma Planı'nın Öncelikler ve önerilen eylemlerine kısaca bakacak olursak;

Etkili politika sonuçları:

1) Taban Sporunun Rolü

Taban sporlarının toplumsal rolü ve ekonomik etkisi üzerine bir çalışma: sosyal anlayışı anlamak. Sporun önemi bilinçli politikaların oluşturulmasına ve yatırımların çekilmesine yardımcı olur.

Gençlik Seslendirme Kurulu: gençleri güçlendirmek ve DG EAC için bir danışma kurulu oluşturmak ve spora anlamlı katılımlarını sağlamak.

Ruh sağlığı, spor ve fiziksel aktiviteye ilişkin çalışma ve politika önerileri: ampirik kanıtlar ayrıca sporun zihinsel gelişimin iyileştirilmesinde uygun maliyetli bir araç olduğunu desteklemektedir.

AB finansmanının erişilebilirliği, etkisi, etkinliği ve yaygınlaştırılmasına ilişkin politika tartışması taban sporları için: AB finansmanına erişilebilirliğin arttırılması, taban sporlarının performansını artırır.

AB politikalarını uygulama kapasitesi.

Sporda ve spor yoluyla edinilen beceri ve yeterliliklerin tanınmasına ilişkin konferans: EQF ile uyumlu hale gelerek ve paydaşlarla koordinasyon sağlayarak, yeterlilikleri tanıyarak Spor yoluyla kazanılanlar işgücü piyasasını canlandırır.

Dijitalleşmenin ve e-sporun spor ve fiziksel aktivite üzerindeki etkisi ve olanakları üzerine çalışma Etkinlik: Spor ve dijitalleşme (e-spor dahil) arasındaki sinerjilerin araştırılması NEET'leri, zihinsel sağlığı, eşitliği ve medya okuryazarlığını ele almaktadır.

2) Avrupa Spor Modeli

AB Spor Diyaloğu: AB'den tabana yapısal diyalog çağrısı halk sporunun ihtiyaçları.

Sporun yaygınlaştırılması konusunda Uzman Grup: sporun yaygınlaştırılmasına yardımcı olacak bir uzman grup oluşturulması. Komisyon, Spor ve Fiziksel Spora ilişkin AB Stratejisinin önünü açacak.

3) Eşitlik, çeşitlilik, katılım, erişilebilirlik ve güvenlik

Halk sporlarına katılımın önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik öneriler: Daha kapsayıcı bir taban oluşturmak için mevcut kanıtlara dayalı öneriler;

Çocukları korumaya yönelik Avrupa kontrol sistemi: çocuk korumasını çapraz işaretle güçlendirin. AB sistemi, hüküm giymiş bireylerin Üye Devletler genelinde gençlerle çalışmasını yasaklayacak.

Kaynak:  https://engso.eu/position-paper-on-eu-work-plan-for-sport-2024-2027/

Yazarın Diğer Yazıları